Servis a Reklamácie

  Všetky potrobné informácie máte uvedené v obchodných podmienkach      spoločnosti. Vrátane postupu pri reklamáciách

.

 5. Reklamačné a storno podmienky

- Každá prijatá on-line alebo telefonická objednávka je považovaná za záväznú. Storno objednávky je možné zaslať e-mailom na našu adresu najneskôr do 12 hodin od prijatia objednávky.

- Tovar, ktorý reklamujete je potrebné vrátiť kompletný, spolu s daňovým dokladom. V prípade zistenia výrobnej vady Vám tovar vymeníme alebo vrátime peniaze v plnej hodnote. Nevracia sa cena poštovného a balného.

- Za tovar je zodpovedná spoločnosť , po dobu jeho prevzatia zákazníkom. V prípade prevzatia tovaru na pošte alebo od kuriéra a nevyužitie okamžitej kontroly obsahu balíka a jeho neporušenia počas prepravy nebudú neskoršie reklamácie brané na zreteľ. Dodávateľ nenesie za poškodenie tovaru počas jeho transportu žiadnu zodpovednosť. Balíky so službou "krehké" je potrebné skontrolovať hneď na pošte, inak nebude možné uplatniť reklamáciu. Reklamácia sa spisuje na pošte.

- Tovar vyrobený na zákazku to je( meno,dátum a iné) je nevratný.

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu Erika Linderová,01852 Pruské 182
  
- Zásielky na dobierku nepreberáme.!!!

 - Zo zákona je možné bez uvedenia dôvodu vrátiť alebo vymeniť objednaný tovar 
          do 14 pracovných dní

-         Tovar, ktorý reklamujete je potrebné vrátiť kompletný, nepoškodený a 
          nepoužitý, spolu s daňovým dokladom. V prípade zistenia výrobnej vady 
          Vám tovar vymeníme alebo vrátime peniaze v plnej hodnote. Nevracia sa       
         cena poštovného a balného.

  -          Náklady spojené s vrátením stornovaného tovaru znáša kupujúci

- zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

6. Záruka a servis

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24mesiacov. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním.

Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru (špeciálne obálky), za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou(alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby, alebo na pošte. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru.

Záručné podmienky

Zákonná záručná doba je 24 mesiacov. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy.

Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové chyby. Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanosť výrobku v súvislosti s jeho bežným používaním, na úmyselné či neúmyselné poškodenie alebo zanedbanie pravidiel údržby, na chyby kvôli ktorým bola znížená cena výrobku. Dátumom uplatnenia reklamácie sa pozastavuje plynutie záručnej doby na výrobok. Začne plynúť až dňom prevzatia výrobku po vybavení reklamácie (dňom, kedy je kupujúci povinný si výrobok u predajcu po vybavení reklamácie vyzdvihnúť). Záručná doba sa predlžuje o dobu, kedy bol tovar v oprave, t.j. o dobu, kedy je zákazník povinný si tovar po reklamácii prevziať. Chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, je nutné vytknúť bez zbytočného odkladu v zmysle § 599 Obč. zákonníka do 6 mesiacov od ich zistenia. Prípadná reklamácia nebude uznaná, ak bude tovar s chybou ďalej používaný a z odstrániteľnej chyby sa stane chyba neodstrániteľná.

Reklamačné konanie

Zákazník si uplatňuje reklamačné konanie v sídle predávajúceho. Tovar doručte na vlastné náklady na adresu predávajúceho: Erika Linderová 01852 Pruské 182,  Zásielky na dobierku nepreberáme. Predávajúci má povinnosť posúdiť oprávnenosť a riešiť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30 dní od dátumu jej uplatnenia. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky, prípadne iným spôsobom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. V prípade uznanej reklamácie zabezpečí predávajúci vrátenie peňazí kupujúcemu, v prípade neuznanej reklamácie kupujúci obdrží tovar späť spolu s písomným vyjadrením. Kupujúci je povinný predložiť na reklamáciu tovar kompletný a čistý. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná lehota znova odo dňa prevzatia nového tovaru. Ak dôjde k výmene časti výrobku - súčasti, na ktorú bola poskytnutá záruka - platí to isté. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo reklamovať chyby tovaru alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu, uznáva sa len výrobná chyba. Je nevyhnutné sa preto riadiť usmerneniami, ktoré sú uvedené nižšie.